Zvýšení hranice pro oznámení dopravní nehody Policii

06.01.2013 16:26

 

Zvýšení hranice pro oznámení dopravní nehody Policii

Novela „zákona o silničním provozu“  , zákona č.361/2000 Sb, tentokrát přináší několik změn, které je dobré znát. § 47 tohoto zákona definuje dopravní nehodu jako událost v provozu na pozemních komunikacích , při které dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu. Nově je stanoveno, že dojde –li  při nehodě k usmrcení  nebo zranění osob nebo přesáhne –li škoda na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč  , jsou účastníci nehody povinni neprodleně nehodu ohlásit  policii. Tato ohlašovací povinnost platí i v případě , kdy dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby nebo dojde k poškození či zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace případně účastnící nehody nemohou vlastními silami zabezpečit plynulost provozu.

 

V ostatních případech ( tedy nevznikne –li povinnost ohlášení policii ) jsou účastníci nehody povinni společně sepsat záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli ( pojišťovně ). Tento zápis musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejich účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.

 

( V případě rozdílných názorů pak jistě bude zápis obsahovat vyjádření a popis všech účastníků nehody, resp. zejména její příčiny a průběhu. )

 

Ten , kdo odmítne sepsat společný zápis se dopouští přestupku podle § 22 odst.1 písm.j ) tohoto zákona a hrozí mu pokuta ve výši 2 500 až 5 000 Kč. Pokuta ve stejné výši a zákaz činnosti od jednoho do šesti měsíců se uloží tomu , kdo tento přestupek spáchal v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát.